GRANNSAMVERKAN INOM HANTVERKARENS SAMFÄLLIGHTSFÖRENING

Att drabbas av inbrott i sin hemmiljö är ofta en obehaglig upplevelse. Men det går att vidta åtgärder för att på bästa sätt skydda sig mot inbrott och att skydda sin egendom. Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod där de boende hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde. Grannsamverkansmodellen går främst ut på att minska frestelsen för potentiella gärningspersoner som rör sig i ett område att begå brott. En väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrotten som begås i vårt samhälle.

Inom Hantverkarens Samfällighetsförening har vi ett nära samarbete med Närpolisen i Haninge som kontinuerligt rapporterar om brottslig verksamhet inom kommunen och vårt närområde. På Polisens månadsmöten, där vårt huvudkontaktombud deltar, sker en genomgång av vad som hänt under den gångna månaden och bland annat diskuteras eventuella försiktighetsåtgärder. Polisen ger också ut en månadsrapport som delges alla medlemmar inom samfälligheten.

Huvudkontaktombudets uppgift

I en samfällighetsförening är det en fördel om huvudkontaktombudet ingår i samfällighetens styrelse eller på annat sätt är nära knuten till samfälligheten. Huvudkontaktombudet bör delta i utbildning hos polisen och försäkringsbolag samt räddningstjänsten. Inom Hantverkarens Samfällighetsförening sitter huvudkontaktombudet med i styrelsen. Huvudkontaktombudet ansvarar för att all information som kommer
från Närpolisen skickas vidare till våra grändombud som informerar sina grannar.

Vårt huvudkontaktombud är Margaretha Fagerberg, Spackelgränd 25, tfn 073-961 10 08.
 

Skydda dig mot bedrägerier

Tveka inte att rapportera till polisen

112 - det numret ringer man i nödsituationer, då det handlar om att rädda liv.

113 13 - det numret ringer man för att få information om större händelser, ex stor brand eller stor trafikolycka och hur man själv skall agera.

114 14 -  det är polisens rikstäckande telefonnummer, där man gör anmälan och kan lämna tips, eller söka någon inom polisen.

TIPS 0733-315 757, dagtid, närpolisen,

Birgitta Svensson Bostadsgruppen. 08-401 71 54 eller 08-401 71 55

GRANNSTÖDSBILEN  0737-164 516, dagtid