Om Hantverkarens Samfällighetsförening

Hantverkarens omfattning

Inom samfälligheten finns 229 fastigheter, de flesta kedjehus och parhus men här finns också ett antal friliggande enplanshus. Området byggdes under åren 1970-72.

Samfälligheten hör till de större i Sverige. Den omfattar drygt 38.000 kvm gemensam mark.

● 18 gränder med belysningsstolpar och trafikskyltar (ej matargatorna)
● Cykel-och gångvägar om med belysningsstolpar och trafikskyltar (ej de som går parallellt med matargatorna)
● Gräsytor ca 13.500 kvm
● Buskage ca 2.000 kvm
● Många träd
● Två bollplaner varav en görs om till isbana vintertid,
● Basketplan,
● Boulebana,
● Två lekplatser.
● Fyra parkeringsområden
● Förrådsbod med inventarier.


Som fastighetsägare är du automatiskt ansluten till vår förening och ägare till 1/229-del av Samfällighetens ovanstående gemensamhetsanläggningar.


Avgifter

Medlemsavgifterna för Samfällighetens båda sektioner fastställs av medlemmarna på höstens föreningsstämma varje år.

För samtliga fastigheter, Sektion 1, är medlemsavgiften  6125 kr/ år (2023).
För fastigheter anslutna till fibernätet, Sektion 2 är medlemsavgiften 2000 kr/år (2023).

Anläggningsbeslut för sektion 1 och 2: Anläggningsbeslut


Möjlighet finns att hyra parkeringsplats. Hyran är 1.750 kr per år (2023).


Grannsamverkan

Inom samfälligheten är vi anslutna till Grannsamverkan. Varje gränd har minst ett grändombud. Grändombuden får regelbundet, via ett huvudkontaktombud, information från Närpolisen om eventuella inbrott eller annan brottslig verksamhet inom vårt närområde. Grändombudens uppgift är här att vara sammanhållande, uppdatera maillistor
och vidarebefordra information till alla boende på respektive gränd. Se vidare under länken Grannsamverkan.


Information

● Informationsblad från Styrelsen ges ut kontinuerligt.
● Hemsida: www.hantverkarens.com


Stadgar och regler

Samfälligheten drivs av bl a Samfällighetslagen och vissa förordningar. Samfällighetens högsta beslutande organ har antagit två viktiga dokument, stadgarna och våra trivselregler. Dessa dokument anger ramarna för Samfällighetens ansvarsområde och hur vi skall förhålla oss på våra gemensamma ytor.

● Stadgar. Se vidare under länken Stadgar.
● Trivselregler. Se vidare under länken Trivselregler.

● Samfällighetslagen: Se vidare unden länken Samfällighetslagen Styrelse

Samfällighetens styrelse består av sju valda medlemmar. Fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Ordföranden väljs särskilt av stämman. Styrelsens sammansättning, namn, adress och telefonnummer återges på hemsidan. Styrelsens uppgift är att löpande förvalta och verkställa stämmobeslut samt utöva en kontrollerande
funktion gentemot medlemmarna. Det innebär bl a att bevaka så att stämman inte fattar beslut som strider mot
lagar och förordningar eller föreningens stadgar och regler. Styrelsen ansvarar också för föreningens ekonomi.
Se vidare under länken  Stadgar.Stämmor

Samfälligheten har två stämmor per år, en på våren och en på hösten. Vårstämman behandlar föregående års bokslut
och Höststämman beslutar om budgeten för nästkommande år samt väljer styrelse, revisorer och valberedning. Stämmorna är Samfällighetens högsta beslutande organ. Till bägge stämmorna har medlemmarna möjlighet att
lämna in motioner med förslag till förändringar och förbättringar etc. Då två eller flera personer äger en fastighet
har de tillsammans endast en röst.
Se mötesrutiner här
Trivseldag

För att hålla våra underhållskostnader nere genomförs på våren och hösten 1 trivseldag (lör).
Varje fastighetsägare kan delta med en eller flera familjemedlemmar.
Vid deltagande på vårstädningen ges en rabatt på årsavgiften med 250 kr och på höststädningen ytterligare 200 kr. Deltagande vid både vår- och höststädningen ger en rabatt på 500 kr på årsavgiften, en extra rabatt på 50 kr således.

Området