Trivselregler för Hantverkarens Samfällighetsförening

 

Allmänt
Syftet med trivselreglerna är att främja trivsel, trygghet och säkerhet i Hantverkaren. Därför är det angeläget att alla medlemmar iakttar trivselreglerna genom att visa hänsyn, respekt och tolerans.

Medlem i föreningen är en person som är ägare eller delägare till en fastighet inom Hantverkarens samfällighetsförening.

Vi har som medlemmar i en samfällighetsförening ett större ansvar än "vanliga" husägare för vårt gemensamma område. Det är inte bara den egna tomten som skall skötas. Med gemensamma krafter kan vi se till att Hantverkaren ger ett trevligt, välskött och välkomnande intryck.

Trivselreglerna begränsar sig till områden som är gemensamma och där varje hushåll äger en 229-del. Följande egendom och anläggningar är gemensamma och som styrelsen har att förvalta, underhålla och förnya:


• Bollplaner
• Boulebana
• Förrådsbod
• Grannsamverkanskyltar
• Gränder inkl belysning och trafikskyltar
• Grönområden med buskar och träd
• Gång- och cykelbanor inkl belysning och trafikskyltar
• Informationstavlor
• Isbana
• Lekplatser
• Parkeringsområden

 

Aktsamhet ska iakttas vad gäller föreningens gemensamma områden som ovan.

 

Husdjur
På samfälld mark är det ägarens ansvar att husdjur hålls under uppsikt så att det inte medför olägenhet för andra.

 

För säkrare och tryggare trafikmiljö


Gränder, gång- och cykelbanor
I hela området gäller hastighetsbegränsningen 30 km/tim. Fastighetsägare har skyldighet att ta bort skymmande buskar och utstickande grenar som växer in på väg, gränd eller cykel- och gångbanor.

 

Mopedåkning på gång- och cykelbanor är inte tillåten. Detta gäller även gång- och cykelbanor i anslutning till samfällighetens samtliga vändzoner.

 

Snöröjning
Fastighetsägare uppmanas under vinterhalvåret att lägga sin snö på den egna tomten.

 

Parkering på gränder och vändplaner samt gång- och cykelbanor får inte förekomma. Detta med hänsyn till nödvändig framkomlighet för utryckningsfordon, sophämtning, postgång, tidningsbud, snöröjning m.m.

 

Parkeringsområdena


Gästparkering
Gästparkering är endast avsedd för gäster till boende i området. Gästparkering gäller under högst 72 timmar.

 

Uthyrning av parkeringsplatser med hyreskontrakt och anvisningar
Parkeringsplatser kan hyras ut per kalenderår inom parkeringsområdena; Mejselgränd, Murarvägen, Målarvägen och Timmermansvägen.

 

Parkeringsplats som anvisas får behörigt motorfordon, husvagn, släpvagn eller båttrailer utan last uppställas. Generellt gäller att följande mått inte får överstigas: Längd: 7,5 m. Bredd: 3,0 m. Höjd: 3,0 m. Uppställning ska ske vinkelrätt mot inhägnad och på sådant sätt att framkomligheten inom parkeringsområdet inte hindras. Före uppställning skall kontakt tas med parkeringsansvarig som anvisar plats. Avgiften för en parkeringsplats erläggs i förskott per kalenderår med 3 månaders ömsesidig skriftlig uppsägning.

 

I mån av ledig plats hyrs parkeringsplatser även ut till externa.

 

Särskilt för bilägare
Fordon som inte är i kördugligt skick, får inte förvaras på parkeringsplatserna.

 

Reparationer, rundsmörjning, oljebyte, tvätt och liknande får inte utföras inom parkeringsområdet.

 

Efterföljs inte reglerna och inte beaktar parkeringsansvariges uppmaning att flytta fordonet, kommer styrelsen att se till, att fordonet bortforslas på fastighetens/ägarens bekostnad.

 

Särskilt för båtägare
Båtägaren ansvarar för uppställningens tillförlitlighet och att fortlöpande se till denna.

Färg, brandfarliga ämnen, syror och dyl. får inte förvaras i eller vid uppställd båt.

 

Under tid då uppställningsplats inte nyttjas ska alla redskap och täckningsanordningar vara avlägsnade samt utrymmet avstädat.

 

Båt skall förses med kontaktuppgifter.

 

Övrigt
Samfälligheten ansvarar inte för eventuell skada på person eller egendom som uppkommit inom parkeringsområdena.