Stadgar för Hantverkarens Samfällighetsförening

Samfällighetens stadgar av 2022-11-24 finns att hämta som pdf-fil >>>>>

Om du saknar pdf-läsare kan du ladda hem den här >>>>>

Föreningen

Samfälligheten förvaltar området Nödesta ga:3 som Sektion 1 och anläggning för mottagning

och distribution av TV, radio, bredband och telefoni via kabel som Sektion 2.

Samfällighetens sektioner skall vara fristående ekonomiska enheter.
 

Årsavgiften gäller för 2023

Avgift sektion 1 6.125:-

Avgift sektion 2 2.000:-

Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem (5) ledamöter och två (2) suppleanter.

Förvaltning

Styrelsen skall:

  1. förvalta samfällighetens tillgångar
  2. föra redovisning över samfällighetens räkenskaper
  3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare
  4. årligen inför vårstämman avge förvaltningsberättelse över samfällighetens verksamhet och ekonomi.
  5. tillse att betryggande försäkring finns för samfällighetens egendom och kassaförvaltning.
  6. placera kontanta tillgångar, i den mån de ej behövs för omedelbart förestående utbetalningar, på bankkonto med högsta möjliga ränta. Kontanta tillgångar må också av styrelsen placeras i statsobligationer.
  7. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av samfällighetens angelägenheter.

Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie stämma utse två (2) revisorer och en (1) revisorsuppleant.

Räkenskapsperiod

Samfällighetens räkenskapsperiod är per kalenderår.

Årsstämmor

Samfälligheten har två stämmor per år, en på våren och en på hösten. Vårstämman behandlar föregående års bokslut och höststämman beslutar om budgeten för nästkommande år samt väljer styrelse.

Motioner

Medlemmar har inför årsstämmorna möjlighet att lämna in motioner med förslag till förändringar och förbättringar etc. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor efter meddelande från styrelsen.

Fullmakter / rösträtt

Medlem har rätt att utse en fullmaktstagare som ombud att föra dennes talan och att utöva dennes rösträtt i samband med samfällighetens årsstämmor. Då två eller flera personer äger en fastighet har de tillsammans endast en (1) röst. Med varje kallelse till årsstämma medföljer en fullmakt som i förekommande fall skall undertecknas av både fullmaktsgivare och fullmaktstagare och inlämnas till stämman.