KALENDARIUM

Våra rabatter:


Blomorado,
Södertäljev.12

Erbjuder 11 % rabatt vid inköp.
OBS! Uppge
kundnummer 1100.

Flügger Färg,
Vendelsövägen 51

Erbjuder 28 % på färg
och spackel. (egen tillverkning)
20 % på Fiona tapeter.
10 % på övriga tapeter
OBS! Uppge
kundnummer 64742.

XL-Bygg Håga Byggvaror,
Tungelstav.73

Erbjuder 15 % på alla
lagerförda artiklar.
Gäller ej kampanjvaror.

Blankett bank

Inför stämman

För boende i samfälligheten finns en grupp på facebook. Besök gärna den.
Föreningens styrelse kommunicerar genom hemsida, mail och brevutskick.

2014 > 12

Vi var ca 40-tal närvarande varav 30 röstberättigade.
Innan själva stämman började, berättade trädgårdskonsulenten Ylva Landerholm, som inbjudits
av styrelsen, hur vi kan förändra och förbättra vår utemiljö. Ylva visade också bilder som visade
hur vi kan förändra till det bättre. Ett måste m h t att många träd och buskar är nu över 40 år.
Intresse fanns hos de närvarande. Detta inslag är en del i det FÖRNYELSEPROJEKT styrelsen
tidigare berättat. Fram till våren kommer styrelsen att tillsammans med Ylva jobba vidare med de
olika förslagen. Dessa kommer sedan att behandlas av styrelsen och en referensgrupp bestående
av några medlemmar. Vid Vårstämman 2015 kommer FÖRNYELSEPROJKTETS arbete att
redovisas. I detta sammanhang framförde styrelsen möjligheten att låta trädgårdsskötseln utföras
av inhyrd trädgårdsfirma.

Stämman utsåg Inger Kraft Etzler till mötesordförande och Claire Boholm till mötessekreterare..
Till justerare utsågs Leif Bergman och Jörgen Leikvik.
Styrelsens förslag till Budget 2015, både för sektion 1 och sektion 2, föredrogs av kassören Kajsa
Hartonen. Styrelsens förslag godkändes. Se speciellt kommentarerna till sektion 1, § 8 och till
sektion 2, § 10 i bifogade protokoll från Höststämman.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag innebärande att nya i styrelsen är Agneta
Andersson (ledamot), Joakim Berggren (ledamot) och Margaretha Fagerberg (suppleant).
Styrelsen har vid sitt konstituerande styrelsesammanträde, 11 december, beslutat utse Agneta
Andersson till sekreterare, Joakim Berggren till kontaktperson för markunderhåll inkl. snöröjningen
och Margaretha Fagerberg till kontaktperson för grannsamverkan tillika vårt
huvudkontaktombud. Lex Samson fortsätter med hemsidan och blir även kontaktperson för
Kabel-TV. Claire Boholm fortsätter som kontaktperson för Parkeringsplatserna.
Palle Lindblom (ordförande) och Kajsa Hartonen (kassör) fortsätter under 2015.
Jörgen Leikvik utsågs till ny revisorssuppleant. Valberedningen fick följande sammansättning:
Kerstin Nilsson (sammankallande), Anna Lena Jansse och Susanna Löfgren.

Anders Pärhagen och Peter Wester lämnar styrelsen. Stort TACK till Anders och
Peter för era arbetsinsatser!

Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2015.

Tack för i år, GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Styrelsen

INFORMATIONSBLADET

Senaste Informationsbladet, nr 09-2014 finns >>>>>> HÄR.

From 1 januari 2015 har vi ny kontaktperson, nämligen Joakim ”Jocke” BERGGREN.

Höststämman utsåg Joakim BERGGREN till styrelseledamot och styrelsen har utsett Joakim till kontaktperson för markunderunderhåll inkl. snöröjningen.

Joakim (tfn 070-662 66 85) går på sitt uppdrag redan from 21 december.
Vi hoppas på att vintervädret fortsätter som det har börjat under december….. 

GRATIS BRODDAR

Alla seniorer i Haninge, 65 år och äldre, har möjlighet att få ett par broddar kostnadsfritt.
Du som hämtar ut broddarna ska vara skriven i Haninge kommun.

Broddarna finns att hämta på Parkvillans Seniorcentrum,
Ringvägen 2B i VH, måndag-lördag klockan 13-15.

GRANNSAMVERKAN 

NYHETSBREV FÖR GRANNSAMVERKAN I HANINGE NOVEMBER 2014>>>>>Här

HÖSTSTÄMMAN

Rapport från stämman kommer inom kort.
Protokollet kommer att delas ut till alla medlemmar.