INFORMATION FRÅN HÖSTSTÄMMAN

Vi var ca 40-tal närvarande varav 30 röstberättigade.
Innan själva stämman började, berättade trädgårdskonsulenten Ylva Landerholm, som inbjudits
av styrelsen, hur vi kan förändra och förbättra vår utemiljö. Ylva visade också bilder som visade
hur vi kan förändra till det bättre. Ett måste m h t att många träd och buskar är nu över 40 år.
Intresse fanns hos de närvarande. Detta inslag är en del i det FÖRNYELSEPROJEKT styrelsen
tidigare berättat. Fram till våren kommer styrelsen att tillsammans med Ylva jobba vidare med de
olika förslagen. Dessa kommer sedan att behandlas av styrelsen och en referensgrupp bestående
av några medlemmar. Vid Vårstämman 2015 kommer FÖRNYELSEPROJKTETS arbete att
redovisas. I detta sammanhang framförde styrelsen möjligheten att låta trädgårdsskötseln utföras
av inhyrd trädgårdsfirma.

Stämman utsåg Inger Kraft Etzler till mötesordförande och Claire Boholm till mötessekreterare..
Till justerare utsågs Leif Bergman och Jörgen Leikvik.
Styrelsens förslag till Budget 2015, både för sektion 1 och sektion 2, föredrogs av kassören Kajsa
Hartonen. Styrelsens förslag godkändes. Se speciellt kommentarerna till sektion 1, § 8 och till
sektion 2, § 10 i bifogade protokoll från Höststämman.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag innebärande att nya i styrelsen är Agneta
Andersson (ledamot), Joakim Berggren (ledamot) och Margaretha Fagerberg (suppleant).
Styrelsen har vid sitt konstituerande styrelsesammanträde, 11 december, beslutat utse Agneta
Andersson till sekreterare, Joakim Berggren till kontaktperson för markunderhåll inkl. snöröjningen
och Margaretha Fagerberg till kontaktperson för grannsamverkan tillika vårt
huvudkontaktombud. Lex Samson fortsätter med hemsidan och blir även kontaktperson för
Kabel-TV. Claire Boholm fortsätter som kontaktperson för Parkeringsplatserna.
Palle Lindblom (ordförande) och Kajsa Hartonen (kassör) fortsätter under 2015.
Jörgen Leikvik utsågs till ny revisorssuppleant. Valberedningen fick följande sammansättning:
Kerstin Nilsson (sammankallande), Anna Lena Jansse och Susanna Löfgren.

Anders Pärhagen och Peter Wester lämnar styrelsen. Stort TACK till Anders och
Peter för era arbetsinsatser!

Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2015.

Tack för i år, GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter