INFORMATION FRÅN VALBEREDRINGEN

Höststämman den 17 november ska välja representanter till styrelsen, revisorer och valberedning.
Styrelsen
Två ledamöter på 2 år. Nuvarande Agneta Andersson och
Margaretha Fagerberg, valda t o m 2016
Två suppleanter på 1 år. Nuvarande Anders Pärhagen och
Susanna Lövgren, valda t o m 2016
Revisorer
Två revisorer på 1 år. Nuvarande Börje Carlsson (tillika sammankallande) och Jörgen Leikvik, valda t o m 2016
En revisorssuppleant på 1 år. Nuvarande Christer Svanberg,
vald t o m 2016
Valberedning
Tre representanter på 1 år. Paul ”Palle” Lindblom (sammankallande), Kerstin Nilsson och Jan Eurenius, valda t o m 2016
 
Ev. namnförslag lämnas senast den 16 oktober 2016, till Kerstin Nilsson, Passgränd 3 eller till Jan Eurenius, Hyvelgränd 5 eller till
Palle Lindblom, Rätskivegränd 14
Alt. via e-post till paul.lindblom@hotmail.se
 
Paul Lindblom
För valberedningen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter